Langå-Torup Pastorat

Lidt historie om Langå menighedsråd

 

Allerede midt i forrige århundrede forsøgte pastor Otterstrøm at oprette et menighedsråd i Langå. Dette råd skulle efter hensigten være en støtte for præsten i menighedsarbejdet, især med henblik på ungdomsarbejde. Rådet havde ingen administrative opgaver, og det varede kun et par år.

 

Sådanne råd var oprettet landet over, men de fleste steder gik det vel som her, men der taltes meget om at oprette råd, der kunne virke for et sogns kirkelige anliggender og varetage kirkens og menighedens interesser. Omk. århundredeskiftet arbejdede daværende kultusminister I. C. Christensen ihærdigt derfor, og ved lov af 15.maj 1903 bestemtes det, at der overalt i lindet skulle oprettes menighedsråd med forskellige nærmere præciserede beføjelser, hvoraf bestemmelsen om medindflydelse ved besættelsen af ledige præsteembeder vel nok var den mest betydningsfulde. Det var samtidig en radikal ændring i den hidtil fulgte praksis. Endvidere kan det nævnes at det bl.a. blev pålagt menighedsrådet at administrere de beløb, som fra tid til anden blev lagt i kirkebøssen. Således hedder det i nævnte lov, at ?Ministeriet finder anledning til at indskærpe menighedsrådene det hensigtsmæssige i, at tømningen af kirkens bøsser og blok sker efter hver gudstjeneste. Tømningen bør ske ved præsten og en af rådets valgte medlemmer. Anvendelsen sker til fremme af en fri kirkelig fattigpleje i menigheden, (syge, fattige, der ikke er under almindelig fattigvæsen, løsladte fanger, plejebørn, m.v.).

 

Det første menighedsrådsvalg i Langå ? Torup ? Sdr. Vinge pastorat afholdtes den 21.dec. 1903, og rådets første møde holdtes i Præstegården den 26.jan. 1904 kl. 2½ eftermiddag.

 

Rådets medlemmer var følgende:

 

Født medlem: sognepræst Johannes Møller Valeur, formand for rådet.

Valgt:

 førstelærer Julius Roll, 55 år
 gdr. Christian Nielsen Bonde, 56 år
 stationsforst. Carl W. Boesen Wolf, 46 år
 præstefrue Caroline Valeur.

 

Suppleanter var skræddermester Søren Petersen Hollerup og gdr. Anders C. C. Søgård - Julius Holl valgtes til kasserer og C. Wolf til sekretær.

 

Kassereren foretog sammen med præsten tømningen af kirke bøssen efter hver gudstjeneste, men det var ikke store beløb, det drejede sig om. Således meddelte kassereren på et møde den 3. maj 1904, at det samlede beløb, der var lagt i kirke bøssen i årets løb, androg 21 kr. 94 øre. Det vedtoges at uddele 10 kr. til én og 5 kr. til hver af to andre trængende. Efter forhandlingsprotokollen at dømme har et spørgsmål om kirkens opvarmning affødt en ret så livlig debat, Alle var enige om, at den nuværende kakkelovn ?ikke var tidsvarende og trængte til afløsning. Navnlig var kakkelovnsrøgen meget generende for kirkegængerne og hæmmende for gudstjenesten, hvorfor man besluttede at engagere murermester Søren Mortensen af Langå til at foretage et sagkundigt eftersyn af kakkelovnens brøst, hvorefter man ville tage stilling til evt. indstilling til kirkesynet om grundig istandsættelse eller kassation, og opstilling af en ny kakkelovn eller helst et varmeapparat.

 

Indenfor provstiets menighedsråd har der øjensynlig i de første år fundet et vist samarbejde sted. Se program herunder.

 

 
Den nye lov var på en måde af midlertidig karakter, idet den kun skulle gælde til l. januar 1910, men den er muligvis blevet forlænget et par år. I hvert fald slutter den første forhandlingsprotokol i 1910, og den næste begynder med 1912, baseret på menighedsrådsloven af 1912.


Det råd, der trådte til i 1912 var:

 

 Ledvogter J. P. Jensen
 gdr. Chr. Nielsen Bonde
 gdr. og sognefoged P. Hansen
 gdr. Laust Pedersen

 

Desuden var præsten født medlem. Det var stadig Valeur.  Dette menighedsråd, hvis funktionstid var 1912 - 16, skulle i 1913 tage stilling til kirkens overgang til selveje. Tiendeejeren grev Ahlefeldt Laurbig skulle afløses for sin forpligtelse til vedligeholdelse og drift af Langå kirke. Der beregnedes en afløsningssum på 19356  kr. 56 øre, dvs. at en sum af den størrelse skulle henlægges, så at renterne deraf kunne anvendes ved den fremtidige vedligeholdelse og drift af såvel kirkens bygninger som kirkegården. Det fremgår af den afholdte kommissionsforretning, at den årlige udgift dertil var beregnet til 210,50 kr. Til udvidelse og forskellige istandsættelser henlagdes i alt 10.300 kr. 28/2 1914 holdt menighedsrådet møde med indstilling til besættelse af det ledige præsteembede for Langå?Torup?Sdr. Vinge pastorat. Pastor Valeurs hjælpepræst, pastor Samson, ønskede ikke at blive indstillet som nr.1, han blev derfor indstillet som nr. 2. Som nr. 1 indstilledes sognepræst Chr. Bruun, Estvad, som blev kaldet og var her til sin død i l94l. Alle valg til menighedsrådet har så at sige været fredsvalg, dvs. aftalevalg, hvor man enes om en fælles liste. Disse mennesker er så valgt, hvis der ikke indgives andre lister. Det har stort set også været de samme personer, der blev siddende i rådet fra den ene periode til den anden. Nogle af de mennesker, der var medlem i mange år, var købmand P. Christensen overportør P. Borring Sørensen, skræddermester Johansen, gdr. Chr. Nielsen Bonde og senere hans søn Niels Bonde. Der kunne nævnes mange andre, men det ville nok blive for omfattende her.

 
1922 udvidedes menighedsrådet til 7 medlemmer, men det var stadig pastor Bruun, der var formand, hvilket han var til sin død. I 1926 udvidedes kirkegården med et betydeligt areal. Ved provst Bruuns død i 1941 overtoges formandsposten midlertidigt af det ligeledes mangeårige medlem, førstelærer Chr. Holdgård, men allerede i 1943 var den nye præst, A. Langer indtrådt som formand. Samme år antoges lærer Nyk jær som kirkesanger. Ligeledes i 1943 ændredes gudstjenesteturnus, så Langå kun fik 1/3 formiddagsgudstjenester mod tidligere halvdelen. Det skete af hensyn til Torup, der så kunne betjenes bedre.

 

Allerede før anden verdenskrig brød ud, var man i gang med planer om en stor reparation og udvidelse af kirken, men der måtte jo en lang udsættelse af planerne til. Herom er der fortalt i Langå-bogen. Også kirken havde spekulationer p.g.a. krigen. F.eks. læses i forhand1ingsprotokollen fra et vintermøde under krigen, at man ikke havde brændsel til mere end ca.5 - 6 søndage endnu, og at evt. hverdagsbryllupper og begravelser jo kunne forværre situationen kendeligt, selvom der var givet besked om, at der ved sådanne lejligheder, hvor folk kun skulle være i kirken ca. ½  time, kun skulle ?en halv fyring? til.

 

I 1949 blev menighedsrådet udvidet til 8 læge medlemmer + præsten. Ved valget (fredsvalg) s.å. blev pastor Langer igen formand, skoleinspektør Jørgensen næstformand og Niels Bonde blev kasserer. Det, der i denne periode stod helt i forgrunden, var den store kirkeudvidelse, der fandt sted i
1954 - 56. Kassereren oplyste, at der var hensat et beløb på 59.05l kr., hvilket beløb var indkommet ved frivillig offervilje. Der blev også af Just Søgård købt jord ti1 udvidelse af kirkegården (mod syd) og til anlæg af parkeringsplads ved hovedindgangen til kirken. I 1953 døde menighedsrådets mangeårige medlem, købmand J. Jensen, der afløstes af snedkermester Andr. Andersen. Ved fredsvalg i 1953 skete der kun få personændringer, Langer fortsatte som formand, fabrikant H. Graabech blev næstformand og Niels Bonde fortsatte som kasserer. Som ovenfor nævnt blev kirkeudvidelsen udført i denne periode. Læs herom i Langå? side 3o. I byggeperioden blev missionshuset anvendt som kirke. Genindvielsen, der fandt sted 25.marts 1956, blev foretaget af biskop Chr. Baun, Viborg og blev overværet af provst Eriksen, Nørbæk, og flere af egnens præster. Kirken var den dag selvsagt fyldt til sidste plads.

 

I 1957 blev konstitutionen efter valget, at Langer stadig var formand, A. Iversen blev næstformand, Niels Bonde var gået ud, så Graabech blev ny kasserer og Just Søgård blev kirkeværge. Året efter udnævntes Langer til provst for Middelsom - sønderlyng herreder. Som ny formand valgte menighedsrådet da plantningsarbejder Søren Mønsted Pedersen. Noget som dette menighedsråd havde at arbejde med var en grundig istandsættelse af orgelet, der var ødelagt af fugt.

 

I 1961 blev der for første gang i en længere årrække holdt afstemningsvalg til menighedsrådet. Der var kommet 4 1ister, og der valgtes Andr. Andersen, Agner Ejby, H. Graabech, Helene Sørensen, Sv. Nedergård, Kurt Holting, M. Nykjær og Viggo Robert Gaba. Formand blev snedkermester Andersen.

 

I denne periode arbejdedes der med planer om dels avlsbygningernes istandsættelse, dels afhændelse af præstegården. Samtidig havde man planer om en grundig istandsættelse af præsteboligen, evt. bygning af en ny. Det resulterede i, at først avlsbygningerne, senere forpagterboligen, blev nedbrudt, man vedtog at bygge ny præstebolig på grunden foran den gamle præstebolig.

  

På et møde 5.juli 1965 vedtog menighedsrådet at overdrage bygningsarbejdet til:

 

Murerarbejdet:   K. Hintze
Tømrerarbejdet:  Palle Søvsø
Snedkerarbejdet:  A. Andersen
Varmeanlæg:   H. Dalgård
Sanitet:   Vald. Grooss
Blikkenslagerarbejde:  J. W. Hougård
Malerarbejdet:   L. E. Jensen
El ? Installation: Åge Pedersen.

 

I 1965 tog provst Langer sin afsked og flyttede til Bjerringbro. Til det ledige embede som sognepræst indstilledes enstemmigt som nr. 1 pastor Viggo A. Jensen fra Hillerød. Han blev indsat 23.jan. 1966 af provst Hjort - Jensen, Vorning. Pastor Viggo A. Jensen flyttede til Sct. Mortens kirke i Randers 1. jan. 1973. Den 10. april 1973 udnævntes pastor R. P. Rasmussen tidligere Røgen ved Hammel, til sognepræst i Langå og blev indsat i embedet af provst R. Kirk Thomsen, Niær, søndag den 17.juni.

 

I 1965 var der igen 4 lister til menighedsrådsvalget, og der valgtes: Sv. Nedergård, Inga Holting, H. Graabech, H. Overgård, K. Grandt, M. Nykjær og Poul Pedersen. Graabech blev formand.

 

Det nye råd skulle i første omgang tage sig af byggeriet af den nye præstebolig, og derefter nedbrydning af den gamle bolig, anlæg af vej samt haveanlæg.

 

I 197o var der ialt en restgæld på ca. 80.000 kr. hvad vel må siges at være ret godt i betragtning af, at de samlede udgifter androg mere end 400.000 kr. Det nuværende menighedsråd er: formand pastor R. P. Rasmussen, fru Kirsten Carlsen, Inga Boesen, Henry Gaba, Bent Pedersen, Agner Ejby, Hilbert Overgaard, K. A. Taasti, M. E. Nykjær.

 

Blandt de opgaver, menighedsrådet gennem årene har arbejdet med, kan nævnes: l) Køb af en kirkeklokke mere til Langå kirke, klokken blev taget i brug ved en festgudstjeneste d. 17/10 1971. Den kostede kr. 20.000 + udgifter til opsætning. 2) Køb af nyt orgel, som blev indviet den 8/12 1974 ved en festgudstjeneste. Orglet kostede kr.270.500. 3) ændring af varmeanlæg med evt. tilslutning til Langå varmeværk. 4) Køb af et areal på ca. 8.000 m2 til kirkegårdsudvidelse. Det er drænet og beplantet og indhegnet, så det er klart til brug i foråret 1976. 5) Salg af præstegårdsjorden, ca. 140.000 m2 til Langå kommune, pris kr.2,50 pr. m2. Salget skete 22/11 1974. Det er nu udstykket til byggegrunde under navnet Digterparken.

 

Menighedsrådet købte den 2/5 1975 Forskolen af Langå kommune for kr. 41.ooo. Den skal senere anvendes til kirkekontor.
FDF og FPF benytter lokalerne til spejdermøder.

 

Kilde:

Langå Årbogen 1976
Udgiver af Langå Lokalhistorisk Forening
December 1976

  

Kalender

BegivenhedDato

Gudstjeneste i Langå kirke AFLYST

5. apr 10:30
11:30
5. apr 10:30 -
11:30

Gudstjeneste i Torup kirke AFLYST

9. apr 19:30
21:00
9. apr 19:30 -
21:00
Viser 1 til 2 af 24
<< <- 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 -> >>

Forårskoncert med Kolorit

Læs omtale klik her.

________________________________________________________________________

Foredrag om Poul Anker Bech i Langå Sognegård V/ Anne Valbjørn Odgaard

velbesøgt eftermiddag i sognegården. Læs omtale, klik her.

______________________________________________________________________________

Ny medarbejder ved Langå kirke

Lone Grundt Larsen. Læs omtale klik her.

__________________________________________________________________________________

1. søndag i advent og 25 års jubilæun i Torup

Se et par billeder fra begivenheden klik her.

_____________________________________________________________

Aktiviteter i Langå sogn 2019 - 2020

Læs folder: Klik her eller på billedet.

__________________________________________________________________________________

Dåbs klude til Langå kirke